WAT ZIJN DE VERSCHILLEN?
Voordat u bij de notaris langsgaat, kunt u vooraf uw kooptransactie zeker stellen dankzij de voorcontracten: de verkoopbelofte en de voorlopige koopakte. Maar hoe kunt u het ene contract van het andere onderscheiden? En wat zijn de voordelen en nadelen van beide contractvormen?

Wat is de verkoopbelofte?
De verkoopbelofte verplicht alleen de eigenaar van de woning. Deze verplicht zich bij de koper tot de verkoop van zijn woning aan hem en dat voor een vastgestelde prijs. Hij geeft hem in feite een exclusief recht. Dit geldt echter alleen voor een beperkte tijd, in het algemeen twee tot drie maanden. De koper is vrij om dit optierecht uit te voeren gedurende de termijn die in het contract is vastgesteld.
Dit voorcontract is dus voordelig voor de koper, die interesse heeft in de koop van de woning, maar nog niet zeker genoeg is om de verkoop te voltrekken. Daartegenover moet hij wel een vergoeding betalen aan de verkoper voor het vastleggen van de verkoop; deze vergoeding is in principe gelijk aan 10% van de verkoopprijs. Als de koper besluit om de woning te kopen, dan zal deze vergoeding direct in mindering worden gebracht op het te betalen eindbedrag.
Om rechtsgeldig te zijn, moet de verkoopbelofte aan de belastingdienst worden gemeld, binnen tien dagen na de ondertekening ervan, in het geval dat de verkoopbelofte niet door een notaris is opgesteld.

Wat is de voorlopige koopakte?
Net zoals de verkoopbelofte voorziet de voorlopige koopakte voorwaarden voor het afsluiten van het definitieve contract en de verkoopprijs van de woning. Echter, deze voorwaarden zijn strenger, omdat ditmaal zowel de verkoper als de verkoper een verplichting heeft. Beide partijen verplichten zich wederzijds tot het voltrekken van de definitieve verkoop, op straffe van gerechtelijke vervolging wanneer dit niet het geval is.
De voorlopige koopakte wordt dus gebruikt wanneer beide partijen er zeker van zijn dat zij de verkoop willen realiseren. De akte kan door een notaris worden opgesteld of via een onderhandse akte. In tegenstelling tot de verkoopbelofte hoeft de voorlopige koopakte niet gemeld te worden aan de belastingdienst.
De ondertekening van de voorlopige koopakte wordt in het algemeen vergezeld door de betaling van een waarborgsom, die 5 tot 10% van de verkoopprijs vertegenwoordigt, en die afgetrokken wordt van de prijs op het moment van de definitieve verkoop.

Wat als u van mening verandert?
In het geval van een verkoopbelofte: als u het optierecht niet uitvoert binnen de bepaalde termijn, dan is de verkoper vrij van alle verplichtingen jegens u en hij houdt de aan hem overgemaakte vergoeding voor het vastleggen van de verkoop.

In het geval van een voorlopige koopakte: als u van mening verandert, kan de verkoper u voor het recht slepen en u verplichten tot het voltrekken van de verkoop en eventueel tot het overmaken van schadevergoedingen en rentes.
Beide contractvormen kunnen echter versoepeld worden met opschortende voorwaarden. Verkoper en koper kunnen de verkoop afhankelijk laten zijn van de uitvoering van bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld, wanneer de koper geen lening kan krijgen, dan kunnen de contracten nietig verklaard worden. De verkoop zal dan niet voltrokken worden, en geen enkele financiële compensatie zal verschuldigd zijn. Tevens zal de vergoeding die die koper heeft overgemaakt, door de verkoper worden teruggestort.
In alle gevallen profiteren koper en eigenaar van een terugtrekkingsrecht van 10 dagen, waarin zij terug kunnen komen op de verbintenis die zij met elkaar zijn aangegaan. Dit besluit moeten zij via aangetekende brief met ontvangstbevestiging mededelen, en dit zonder dat zij hierbij hun keuze hoeven te onderbouwen.

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.
Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.