De eigenaar van een stedenbouwkundige vergunning (of de persoon die de werkzaamheden heeft begeleid, bijvoorbeeld de architect) moet een verklaring van het afronden van het werk sturen naar de gemeente om het einde van de werkzaamheden te melden.

Waar gaat het om?
De verklaring van het afronden van het werk is een document waarmee het mogelijk is om aan de gemeente te bewijzen dat:
de werkzaamheden afgerond zijn
en dat zij in overeenstemming zijn met de verleende stedenbouwkundige vergunning.
Deze verklaring is verplicht voor werkzaamheden die het voorwerp zijn geweest van:
een bouwvergunning,
een inrichtingsvergunning,
of een voorafgaande verklaring.
Inhoud van de verklaring
De verklaring verduidelijkt of de afronding van het werk het volgende betreft:
het geheel van de werkzaamheden
of een deel van de werkzaamheden volgens een goedgekeurd programma (bijvoorbeeld in het geval van verspreiding van de werkzaamheden in het kader van de bouw van woningen in een toekomstige staat van afronding).
Wanneer de werkzaamheden per deel worden uitgevoerd, gaat de verklaring uitsluitend over deze uitvoeringen. Er zijn dus evenveel verklaringen van het afronden van het werk te versturen naar de gemeente als er delen uit te voeren werkzaamheden zijn.

Stappen
De verklaring van het afronden van het werk moet middels een formulier worden gedaan.

Verklaring die de afronding en de overeenstemming van de werkzaamheden bewijst
Cerfa nummer 13408*04. Hiermee kan men de afronding van zijn werkzaamheden aangeven evenals het feit dat deze in overeenstemming zijn met de voorschriften van de voor deze werkzaamheden verleende vergunning.

Controle van de werkzaamheden
De gemeente kan overgaan tot controle – ter plekke – van de uitgevoerde werkzaamheden, wanneer zij dit noodzakelijk acht. Deze inspectie wordt dan uitgevoerd binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum waarop de verklaring is ontvangen. Deze termijn wordt verlengd naar 5 maanden wanneer deze controle verplicht is. Dat is met name het geval wanneer:
de werkzaamheden betrekking hebben op een gebouw dat ingeschreven is als historisch monument of dat gelegen is in een beschermde sector,
de werkzaamheden uitgevoerd worden in een sector waarop een plan met betrekking tot natuurrampen, technologische rampen of mijnrampen van toepassing is.
Na deze termijnen kan de gemeente de overeenstemming van de werkzaamheden niet meer betwisten.
Als de gemeente een onregelmatigheid vaststelt binnen de termijn van 3 of 5 maanden volgend op de verleende vergunning, dan kan zij de eigenaar van stedenbouwkundige vergunning in gebreke stellen en aanmanen om deze onregelmatigheid op te lossen door de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren of om hem te verzoeken om een wijzigingsbouwvergunning in te dienen.

Let op:
Wanneer het niet mogelijk is om de onregelmatigheid in overeenstemming te brengen met de voorschriften, dan kan de gemeente de sloop van het gebouw opleggen.

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.