Wanneer ondertekenen, wat zijn de consequenties, wat te doen bij een geschil? Ontdek alles wat u moet weten over het ondertekenen van de verkoopakte, de laatste stap in de onroerendgoedtransactie.

 

Leer hoe u zich goed kunt voorbereiden op dit belangrijke moment.

 

De laatste stap van de aankoop van een onroerend goed is de ondertekening van de verkoopakte, die altijd plaatsvindt bij de notaris. Deze vindt enkele maanden na de ondertekening van het voorcontract plaats en maakt de eigendomsoverdracht (en het langverwachte moment waarop de sleutels worden overhandigd) kenbaar.

 

De ondertekening van de verkoopakte vertegenwoordigt de laatste stap van de onroerendgoedtransactie. Deze rechtshandeling bevestigt de eigendomsoverdracht van de verkoper aan de koper en leidt tot de onmiddellijke betaling van alle tussen beide partijen verschuldigde bedragen.
Hoewel het om een complex contract gaat, bevestigt de authentieke akte slechts de verbintenissen die in het voorcontract (voorlopige koopakte of verkoopbelofte) zijn aangegaan.
Alle details van de verkoop zijn dus bekend, lang voordat de definitieve verkoopakte wordt ondertekend.

 

Een notariële akte

De koopakte wordt ten overstaan van een notaris ondertekend: het is dus een authentieke notariële akte. De notaris is een openbaar ambtenaar en zijn zegel bevestigt de wettigheid van het contract en maakt het contract uitvoerbaar. De rol van de notaris gaat verder dan het ondertekenen van de akte, aangezien hij de definitieve verkoopakte zal vastleggen en ongeveer honderd jaar in zijn kantoor zal bewaren.

In ruil daarvoor ontvangt hij een honorarium dat wettelijk is bepaald, volgens een precieze schaal.

 

Wanneer moet de verkoopakte worden ondertekend?  Binnen een termijn die in het voorcontract wordt vermeld

Er gaat altijd een bepaalde periode voorbij tussen de ondertekening van het voorcontract en de ondertekening van de verkoopakte. In het algemeen is dat ten minste 3 maanden, maar beide partijen kunnen het op een veel latere termijn vaststellen als zij dat wensen. Omgekeerd kan de termijn worden verkort als de koper geen beroep doet op een banklening, zonder dat deze termijn onder het minimum van 2 maanden komt.

 

Waarom is het zo lang? Vanaf het voorcontract moet de notaris een aantal clausules controleren, de bewijsstukken bestuderen, eventuele voorkooprechten zuiveren, stedenbouwkundige attesten verkrijgen om te kunnen controleren op erfdienstbaarheden… Aan de kant van de koper wordt er ook rekening gehouden met vertraging bij het verkrijgen van een financiering van de bank.

 

Op basis van deze beperkingen wordt de precieze datum voor de ondertekening van de verkoopakte in het voorcontract geschat.

 

  • Als het om een voorlopige koopakte gaat: er wordt een deadline vermeld voor de ondertekening van de verkoopakte.

  • Als het om een verkoopbelofte gaat: het contract bevat een deadline waarvóór de koper moet aankondigen of hij zijn koopoptie al dan niet uitoefent. Het aantal dagen tussen deze gebeurtenis en de ondertekening van de authentieke akte wordt ook gespecificeerd.

 

Kan de ondertekening van een verkoopakte worden uitgesteld?

Als een van de partijen meer tijd nodig heeft, is het belangrijk om contact op te nemen met de andere partij of de tussenpersoon (notaris, bemiddelaar, …).

 

In het algemeen heeft overeenstemming de overhand en is het mogelijk om tot een akkoord te komen. Het contract wordt dan gewijzigd met de nieuwe datum, die door beide partijen moet worden bevestigd.

 

Indien een van de partijen weigert de ondertekening van de verkoopakte uit te stellen, is het onmogelijk om hem daartoe te dwingen. Alleen de notaris kan de datum eenzijdig uitstellen, als hij daartoe door administratieve verplichtingen wordt gedwongen (bijvoorbeeld als de zuivering van voorkooprechten of de verificatie van een bewijsstuk vertraging oploopt).

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.