Wie betaalt de notariskosten?

De kosten van de verkoopakte worden betaald door de koper van het onroerend goed (artikel 1593 van de Code civil [het Burgerlijk wetboek]).
In bepaalde gevallen kan de verkoper echter overeenkomen dat hij deze betaalt. In dit geval wordt de prijs ‘acte en mains’ of ‘contrat en mains’ genoemd.
De bedragen die aan de notaris worden betaald en die bovenop de verkoopprijs komen, de zogeheten ‘notariskosten’, bestaan ​​uit verschillende onderdelen. Bij een verkoop bedraagt de vergoeding van de notaris maar een klein deel van dit bedrag.
De notaris adviseert zijn cliënt, stelt hem de beste oplossing voor in zijn geval, stelt de akte op, zorgt dat die rechtmatig is, vervult alle noodzakelijke formaliteiten daartoe en zorgt voor bewaring van de akte gedurende 75 jaar. Daarvoor ontvangt hij een vergoeding waarvan het bedrag bij decreet is vastgesteld, die ‘ émoluments’ [notariskosten] worden genoemd.
Ook regelt de notaris namens zijn cliënt, de tussenkomst van andere professionals of bepaalde instanties, dan hebben we het over ‘déboursés’ [voorgeschoten kosten].
Tot slot wordt de notaris door de staat belast met het innen een ​​aantal belastingen en rechten die hij vervolgens overdraagt aan de Schatkist. Bij een verkoop representeren deze bedragen het belangrijkste deel van wat de notaris betaald wordt.
Om al deze redenen kunnen de kosten van een verkoopakte niet worden vastgesteld aan de hand van een simpel percentage van het bedrag van de transactie.

Wat komt de notaris toe?
Wat zijn ‘émoluments proportionnels’ [proportionele vergoedingen]?

Volgens het landelijk officieel verplichte tarief (besluit van 26 februari 2016) zijn de vergoedingen bij een verkoop evenredig aan de verkoopprijs van het onroerend goed. Dat wil zeggen dat deze worden berekend op basis van de prijsklasse, waarbij een dalend percentage wordt toegepast van het in de akte vermelde onroerend goed.
Voorbeeld: Bij een prijs van € 176.000,- zou de proportionele vergoeding bij een verkoop als volgt kunnen uitvallen:
Tussen 0 en € 6500,-: 3,945% = € 256,43
Tussen 6500 en € 17000,-: 1,627% = € 170,84
Tussen 17.000 en € 60000,-: 1,085% = € 466,55
Boven € 60.000,- (in dit geval € 116.000,-): 0,814% = € 944,24
Het totaal bedraagt (256,43 + 170,84 + 466,55 + 944,24) € 1838,06 ex. BTW, plus 20% BTW is € 2205,67 incl. BTW, afgerond € 2206,-.
Let op: Als de verwerving van het onroerend goed gebeurt door middel van een door de notaris opgestelde lening, ontvangt hij ook een vergoeding voor deze akte.
Die staat los van de kosten die door de uitlenende bank kunnen worden berekend.
Sinds dit besluit heeft een notaris de mogelijkheid om korting op zijn vergoeding overeen te komen, binnen een limiet van 10% van het bedrag van de vergoeding berekend over tranches boven € 150.000,-.
Voorheen kon een notaris niet akkoord gaan met een verlaging van zijn proportionele vergoeding wanneer deze lager was dan € 80.000,-, behalve in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de ‘Chambre des notaires’ [Kamer van notarissen] waartoe hij behoort. Boven dit bedrag konden de notaris en zijn cliënt zonder toestemming van de Kamer afspraken maken over een korting bij een bedrag boven €80.000,-.
Wat houdt de ‘vaste vergoeding’ in?

Voor de formele handelingen die hij verricht, ontvangt de notaris een vaste vergoeding. Dit zijn transacties van welke aard dan ook, voorafgaand aan of volgend op de notariële akte, gerelateerd aan de uitvoering daarvan en verplicht op grond van de wet- en regelgeving (aanvraag voor een geboorteakte, ontheffing van voorkeursrecht, etc.). Deze vergoedingen worden geregeld op grond van het besluit en op basis van hun aard.
Voorbeeld: Een aanvraag voor registratie van de burgerlijke staat van natuurlijke personen en de registratie van rechtspersonen kost € 11,54 exclusief BTW.
Let op! De som van de door de notaris geïnde vergoedingen mag niet hoger zijn dan 10% van de waarde van het pand en niet lager zijn dan € 90,-.

Wat is een ‘onderhandelvergoeding’?

Onderhandelingskosten kunnen zijn verschuldigd wanneer de notaris op grond van een schriftelijke machtiging een verkrijger heeft gevonden, en hij deze in contact heeft gebracht met de verkoper en vervolgens de akte in ontvangst heeft genomen of heeft meegewerkt aan de ontvangst daarvan.
Tenzij anders overeengekomen, worden deze betaald door de koper.
Sinds het besluit van 26 februari 2016 zijn deze vergoedingen niet langer gereguleerd en moeten deze worden geregeld in een vergoedingsovereenkomst tussen de notaris en zijn cliënt. Voorheen bedroeg de rechtenvrije onderhandelvergoeding 5% tot een bedrag van € 45.335,- en 2,50% vanaf dat bedrag.

Wat zijn ’transactiekosten’?

Transactiekosten kunnen verschuldigd zijn wanneer de notaris, in geval van een geschil, de partijen heeft verzoend of heeft deelgenomen aan het verkrijgen van een overeenkomst tussen hen.
Sinds het besluit van 26 februari 2016 zijn deze vergoedingen niet langer gereguleerd en moeten deze worden geregeld in een vergoedingsovereenkomst tussen de notaris en zijn cliënt. Voorheen werden transactiekosten op dezelfde manier berekend als die van een verkoopakte.

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.