Na een overlijden moet de nalatenschap van de overledene worden afgewikkeld. De nalatenschap bestaat uit alle goederen, rechten en aandelen die de overledene bezat op de datum van zijn overlijden, die moeten worden overgedragen aan de personen die geacht worden hem op te volgen.

 

Deze vermogensoverdracht kan soms aanleiding geven tot het betalen van successierechten door de erfgenamen en/of legatarissen van de overledene.

 

Als de erfgenamen of legatarissen hun successierechten niet of slechts gedeeltelijk betalen, riskeren ze boetes.

 

Laattijdige betaling van successierechten: wie betaalt?

De erfgenamen van de overledene, dat wil zeggen degenen die recht hebben op ontvangst van het volledige of gedeeltelijke vermogen van de overledene, moeten successierechten betalen.

 

Maar niet alle erfgenamen hebben dezelfde status. Sommigen zijn de wettelijke erfgenamen van de erflater, bijvoorbeeld zijn kinderen en echtgeno(o)t(e), terwijl anderen alleen kunnen erven als de overledene dit specifiek heeft bepaald in een legaat (testament).

 

De familieband die de overledene en zijn erfgenamen verbindt, heeft gevolgen voor de hoogte van de te betalen successierechten.

 

 • Zo is de echtgeno(o)t(e) van de erflater volgens de belastinginstructies vrijgesteld van successierechten en betaalt hij hierover geen belasting.
 • Wat de andere erfgenamen dan de echtgeno(o)t(e) betreft, profiteren sommigen van hen van aftrekken op hun deel van de erfenis: concreet betekent dit dat zij tot een bepaald bedrag geen successierechten betalen. Zodra deze aftrek is toegepast, worden de successierechten berekend volgens een progressieve belastingschaal: deze schaal bepaalt het percentage van de successierechten die de erfgenaam moet betalen na de aftrek.

In de praktijk profiteren de nakomelingen van de overledene van een aftrek van € 100.000 op de goederen die ze ontvangen in het kader van de erfenis. Boven dit bedrag is de schaal als volgt:

 

 • Van € 0 tot € 8.072: 5%
 • Tussen € 8.072 en € 12.109: 10%
 • Tussen €12.109 en €15.932: 15%
 • Tussen €15.932 en €552.324: 20%
 • Tussen € 552.324 en € 902.838: 30%
 • Tussen € 902.838 en € 1.805.677: 40%
 • Meer dan € 1.805.677: 45%

 

Laattijdige betaling van successierechten of laattijdige verzending van de aangifte van successierechten

In het geval dat u te laat bent met het betalen van de successierechten betaalt u 0,20% achterstandsrente per maand plus:

 • vanaf de 7e maand na het overlijden: een toeslag van 5% op de rente;
 • vanaf de 13e maand: een toeslag van 10%;
 • vanaf de 20e maand: een toeslag van 40%.

Goed om te weten: als u zich in financiële moeilijkheden bevindt, heeft u recht om uitstel van betaling aan te vragen of een spreiding van betaling.

 

De toeslag wordt niet toegepast als:

 • u een schriftelijk verzoek voor boetes indient;
 • u het volledige bedrag aan successierechten en boetes betaalt;
 • u de reden voor uw vertraging uitlegt.

Als u al begonnen bent met het betalen van successierechten, wordt de achterstandsrente berekend op basis van:

 • het totaalbedrag aan successierechten;
 • minus de reeds betaalde bedragen.

Goed om te weten : Elke nieuwe (reeds begonnen) maand vertraging is volledig verschuldigd.

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven eigendom van France Pro Consult en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.