Wanneer een naaste overlijdt in het buitenland, is het niet altijd makkelijk om erachter te komen welke wet van toepassing zal zijn op de erfenis; bijvoorbeeld die van het geboorteland of die van het land waarin de naaste verblijft. Dat heeft wel degelijk gevolgen. De nationale regelgeving met betrekking tot erfopvolging varieert aanzienlijk tussen de verschillende lidstaten, evenals de wetten met betrekking tot het aanwijzen van erfgenamen, het vaststellen van aandelen en wettelijke erfdelen… Daarom is er, met de bedoeling om de grensoverschrijdende erfenissen te vereenvoudigen, op 4 juli 2012 een nieuwe regelgeving aangenomen in de Europese Unie.


Deze tekst voert met name de Europese erfrechtverklaring in.


Wat is de Europese erfrechtverklaring?


De Europese erfrechtverklaring is een document waarmee het mogelijk is voor de persoon die het aanvraagt, om te bewijzen dat hij erfgenaam is, in de hele Europese Unie, met uitzondering van drie landen: het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.


Het heeft dus betrekking op de zogenaamde ‘grensoverschrijdende’ of ‘internationale’ erfenissen, dat wil zeggen alle erfenissen waarbij sprake is van een ‘buitenlands karakter’, bijvoorbeeld een persoon die een eigendom heeft in het buitenland, of die zijn verblijfplaats in een ander land heeft dan in zijn geboorteland.


Hoe kunt u een Europese erfrechtverklaring verkrijgen?

Elke erfgenaam, legataris, executeur-testamentair of beheerder van een erfenis kan een aanvraag indienen voor een Europese erfrechtverklaring. In Frankrijk moet de aanvrager zich richten tot een notaris die hem, tegen parafering of ontvangstbewijs, een gecertificeerd afschrift overhandigt, overeenkomstig de Europese erfrechtverklaring. Dit afschrift is 6 maanden geldig.


Om het formulier van de Europese erfrechtverklaring van informatie te voorzien, heeft de notaris enkele bewijsstukken nodig, zoals de overlijdensakte van de overledene, uw geboorteakte, het trouwboekje… die hem uw hoedanigheid in de erfenis bewijzen, evenals uw recht om dit document aan te krijgen.


Wanneer komt de Europese erfrechtverklaring u van pas?

De Europese erfrechtverklaring maakt het u mogelijk om uw hoedanigheid van erfgenaam te bewijzen in het buitenland en om uw rechten of gezag uit te oefenen in andere lidstaten. Dit document wordt in alle lidstaten erkend.


De Europese erfrechtverklaring informeert u ook over de wet die van toepassing is op de erfenis; alle goederen van de overledene zijn sinds 17 augustus 2015 onderworpen aan dezelfde wet, ongeacht in welk land deze goederen gesitueerd zijn. Deze wet is de wet van het land waarin de overledene zijn verblijfplaats had, behalve wanneer hij heeft voorzien, met name per testament, dat de wet die van toepassing is op het geheel van zijn goederen, de wet is van zijn geboorteland.


Voorbeeld: iemand met de Nederlandse nationaliteit overlijdt in Frankrijk, het land waar hij gewoonlijk verblijft. Welke wet zal van toepassing zijn op zijn erfenis?


  • Wanneer er geen testament is, dan is de wet van de verblijfplaats van toepassing, in dit geval de Franse wet. 
  • Als de overledene een testament heeft opgesteld waarin hij heeft gekozen voor de erfwet van zijn geboorteland, dan is het de Nederlandse wet die van toepassing is.

De overledene bezat goederen in Frankrijk en in Nederland, is dan de Franse wet van toepassing op de goederen in Frankrijk en de Nederlandse wet op de goederen in Nederland?


Nee, slechts één wet is van toepassing op het geheel van de goederen.


Wat is de geldigheidsduur van de Europese erfrechtverklaring?

Het certificaat is geldig gedurende zes maanden en kan worden gebruikt in de 25 lidstaten van de Europese Unie die de Europese Verordening hebben aangenomen.


De afgifte van deze Europese erfrechtverklaring heeft als doel om de afwikkeling van internationale erfenissen te vereenvoudigen en te versnellen.


Let op: daarentegen heeft de Europese erfrechtverklaring geen enkele invloed op de fiscale regels met betrekking tot de erfopvolging. Elke lidstaat behoudt haar regels met betrekking tot erfenissen.


Voor welke erfenis kan met een Europese erfrechtverklaring aanvragen?

Een Europese erfrechtverklaring kan aangevraagd en gebruikt worden voor de erfenis van vanaf 17 augustus 2015 overleden personen.

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.