Tijdens een nalatenschap bestaat een deel van de erfenis vaak uit een of meerdere huizen. Hoe wordt een onroerend goed in het kader van een nalatenschap getaxeerd en wat zijn de risico’s van onderwaardering?

 

Let bij de waardebepaling van een huis in het kader van een erfenis goed op de markt

Zodra de nalatenschap is opengevallen, moeten de erfgenamen de onroerende goederen in de nalatenschap taxeren. Deze moeten worden aangegeven tegen hun verkoopwaarde, dat wil zeggen de marktprijs op de dag van overlijden. Er kunnen echter verschillende belastingaftrekken van toepassing zijn. Zo kan in het geval van een hoofdverblijfplaats een vermindering van 20% worden toegepast, als de woning nog wordt bewoond door de langstlevende echtgenoot, de geregistreerde partner of minderjarige kinderen. Deze aftrek is niet van toepassing als het huis bij schenking is overgedragen en door de schenker werd bewoond.

 

Een vrijstelling van belasting kan ook worden toegestaan als het goed wordt verhuurd: deze vrijstelling is afhankelijk van de duur van het lopende huurcontract.

 

Er wordt opgemerkt dat de in de aangifte van nalatenschap vermelde waarde naar boven kan worden bijgesteld, als het huis binnen twee jaar op een veiling tegen een hogere prijs wordt verkocht.


Ook wordt opgemerkt dat de erfgenamen in sommige gevallen alleen het blote eigendom van een goed erven, met name in het geval van een langstlevende echtgenoot (het vruchtgebruik wordt vaak aan hem of haar toegekend). Dit blote eigendom wordt geschat volgens de administratieve schaal van vruchtgebruik, gebaseerd op de levensverwachting van de vruchtgebruiker.

 

Wat zijn de risico’s van een onderwaardering?

Bij een erfenis is de verleiding groot om een huis te onderwaarderen, vooral met het oog op het betalen van minder (belasting)rechten. Dit kan echter tot zeer zware sancties leiden. Afgezien van de naheffing waaraan de erfgenamen worden blootgesteld, kan de onderwaardering van een huis zeer nadelig zijn in geval van een snelle doorverkoop. Als de erfgenamen het huis daadwerkelijk verkopen tegen een hogere prijs dan de prijs die in de aangifte van nalatenschap is vermeld, zullen zij inkomstenbelasting moeten betalen over de gerealiseerde overwaarde. Als zij daarentegen besluiten een gewijzigde aangifte in te dienen om erfbelasting te betalen, lopen zij het risico te worden veroordeeld. Als de erfgenamen bijvoorbeeld het geërfde huis willen verkopen tegen een hogere prijs dan die van de taxatie, dan moeten zij een gewijzigde aangifte van nalatenschap indienen, voordat zij de verkoopbelofte hebben ondertekend.

 

ERFBELASTING: IS DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT VRIJGESTELD?

Als de overledene gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had, is de langstlevende echtgenoot vrijgesteld van erfbelasting.

 



Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.