Het openvallen van een nalatenschap is een van de situaties waarin het noodzakelijk is om een taxatie van een onroerend goed te laten uitvoeren. Het gaat om het bepalen van de verkoopwaarde van het huis of van het appartement.


Het is belangrijk om te komen tot een waarde die zo juist mogelijk is berekend. De eerste expert aan wie men denkt voor de taxatie van een onroerend goed voor een erfenis is uiteraard de notaris. Hij heeft inderdaad het dossier van de erfenis onder handen. Maar het kan dat de erfgenamen de prijs willen laten verifiëren. Er zijn verschillende methodes mogelijk om te komen tot het bepalen van de waarde van het onroerend goed.


Waarom moet een onroerend goed getaxeerd worden voor een erfenis?

 De taxatie van een onroerend goed voor een erfenis is een wettelijke verplichting, die door de belastingdienst wordt opgelegd. Het zijn de erfgenamen die de opdracht hebben om over te gaan tot deze taxatie en dus de prijs vast moeten stellen voor het appartement of het huis, dat voorheen het bezit was van de overledene. De fiscale aangifte van de verkoopwaarde van onroerende goederen maakt het mogelijk voor de belastingdiensten om heel nauwkeurig de successierechten te bepalen, die door de erfgenamen betaald moeten worden.


Het is belangrijk om te weten dat de onroerendgoed-taxatie van een erfenis geen eenvoudige taak is, aangezien er meerdere criteria zijn, die deel uitmaken van verschillende domeinen.


In theorie moet men overigens weten dat het beroep op een onroerendgoed-expert voor de onroerendgoed-taxatie van een erfenis verplicht is vanaf het moment dat de waarde van het goed hoger is dan 5.000 euro. De waardeschatting van de notaris is ook vereist in gevallen van schenking tussen echtgenoten of in aanwezigheid van een testament.


Wat zijn de uitdagingen van een onroerendgoed-taxatie voor een erfenis?

 Waarom en hoe moet u een onroerend goed taxeren voor een erfenis? Dit vragen vele erfgenamen zich af. De rouwperiode is niet per se gunstig voor het nadenken over de waarde van goederen, met name van onroerende goederen.

 

Echter, het komt voor dat het noodzakelijk is, vooral wanneer de erfgenamen niet in mede-eigendom willen blijven. Het huis of het appartement kan dan in de verkoop worden gezet en het geld kan worden verdeeld onder de erfgenamen. Er zijn desondanks andere uitdagingen voor de taxatie van een onroerend goed voor een erfenis. Het gaat om het bepalen van de marktwaarde van het huis, wat in rechtstermen de verkoopwaarde wordt genoemd. Dat betekent eenvoudigweg de prijs van de verkoop waar de erfgenamen op kunnen rekenen.


Dit bedrag, dat theoretisch blijft zolang het onroerend goed nog niet daadwerkelijk is verkocht, moet juist zijn, zodat de belastingen, verschuldigd aan de belastingdienst, niet onderwaardeerd worden.


De taxatie van de waarde van het huis of het appartement maakt het ook mogelijk voor een van de erfgenamen om het onroerend goed in zijn geheel over te nemen, door het verschuldigde bedrag over te maken aan de andere erfgenamen.


De notaris, expert in onroerendgoed-overdrachten, is een goede adviseur. Notarissen hebben namelijk een uitstekende kennis van de onroerendgoed-markt, aangezien ze elke dag onroerendgoed-overdrachten registreren. Het kan echter voorkomen dat een van de erfgenamen het bedrag dat aan hem is toegekend, aanvecht. In dat geval kan hij een second opinion wensen.


Hoe verloopt de taxatie van een onroerend goed voor een erfenis?

 Allereerst is het belangrijk om te weten dat de erfgenamen over een periode van 12 maanden na het overlijden beschikken om alle kwesties rondom de erfenis te regelen, waaronder de taxatie van de onroerende goederen van de overledene. Het is dus tijdens deze periode dat het dossier van de erfenis aan de notaris moet worden toevertrouwd. De notaris maakt de volledige balans op van het vermogen dat in de erfenis komt. Pas daarna kan de erfenis geregeld worden, waarbij rekening wordt gehouden met de aan- of afwezigheid van een testament en van het bestaan van directe of indirecte erfgenamen. Boven alles moet de notaris dus de lijst opstellen van personen die opgeroepen worden om te erven.


De erfgenamen kunnen profiteren van aftrekken op de successierechten. Dat is een van de redenen waarom het absoluut noodzakelijk is om de waarde van de onroerende goederen goed te taxeren.


Ze zijn aftrekbaar van het netto erfdeel dat elke erfgenaam toekomt. De aftrek van 100.000 euro is gereserveerd voor kinderen en voor ouders. De broers en zussen van de overledene profiteren van een aftrek van 15.932 euro. Voor neven en nichten is het af te trekken bedrag 7.967 euro.


De notaris kan twee methodes gebruiken om de verkoopwaarde van de onroerende goederen van de overledene te taxeren.


  1. De eerste methode bestaat uit de erfgenamen een document verschaffen dat waarde-advies wordt genoemd. Het gaat om een niet-diepgaande taxatie, waarbij de notaris zich uitsluitend baseert op online tools en zijn kennis van de markt.
  1. De erfgenamen kunnen ook verzoeken om een diepgaander onderzoek uit te voeren. De prijs van het in het kader van een erfenis uitgevoerde onderzoek hangt af van de onderzoeken die nodig zijn en van de tijd die besteed is voor de onroerendgoed-taxatie.

 



Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.