Als op het onroerend goed dat te koop is gezet, een recht van voorkoop rust, dan is de notaris belast met het informeren van de openbare instanties over de ondertekening van de voorlopige koopakte of de verkoopbelofte door middel van de vervreemdings-intentieverklaring.

 

Als de openbare instantie besluit om het goed in voorkoop te nemen, dan verifieert de notaris die belast is met het opstellen van de akte, of alle procedures worden nageleefd.

 

Het recht van voorkoop kan gedefinieerd worden als de mogelijkheid die aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon wordt toegekend om zich in de plaats te stellen van de koper (of schenker in sommige gevallen) van een onroerend goed dat door zijn eigenaar in de verkoop is gezet (of is geschonken).

 


 
De verschillende rechten van voorkoop

De verschillende rechten van voorkoop die door de wetgevende macht worden toegekend, worden uitgeoefend met het doel om, in het algemeen belang, acties en handelingen met betrekking tot inrichting te realiseren, die zeer breed gedefinieerd zijn.

 

De houders van een recht van voorkoop zijn in principe de gemeente en de openbare ondernemingen voor intergemeentelijke samenwerking.

 

Het recht van voorkoop kan betrekking hebben op terreinen van welke aard dan ook, maar ook op individuele huizen, gebouwen in mede-eigendom en appartementen.

 

  • Het stedelijk recht van voorkoop (droit de préemption urbain: DPU)

Dit recht van voorkoop komt tot stand door beraadslaging van de gemeenteraad in de gemeentes uitgerust met een plan voor ruimtelijke ordening (plan d’occupation des sols: POS) of een lokaal bestemmingsplan (plan local d’urbanisme: PLU).

 

  • Het recht van voorkoop uitgeoefend in gebieden met uitgestelde aanleg (zones d’aménagement différé: ZAD)

Deze gebieden zijn gecreëerd door de prefect of door beraadslaging van de instelling met beslissingsrecht van de openbare onderneming voor intergemeentelijke samenwerking met eigen fiscale positie waarvan de bevoegdheid door de wet wordt erkend.

 

De wet bepaalt dat de handeling die beslissend is enerzijds voor een grote stedelijke herontwikkeling en anderzijds voor een onderneming van nationaal belang, een ZAD kan afbakenen op zijn gebied en de houder aan te wijzen van het toekomende recht van voorkoop.

 

  • Het recht van voorkoop in kwetsbaar natuurgebied, gecreëerd door het departement

Bij wijze van uitzondering belemmert het bestaan van een constructie de uitoefening van het recht van voorkoop niet, vanaf het moment dat het terrein een voldoende afmeting heeft om openstelling ervan voor het publiek te rechtvaardigen (artikel 215-11 van de Code de l’urbanisme – wetboek van stedelijke ruimtelijke ordening).

 

Let op: Er bestaat ook een recht van voorkoop ten gunste van huurders van een gehuurd leeg woonverblijf dat hun hoofdverblijf is. De eigenaar van het onroerend goed dat in verhuur wordt gegeven, die besluit om het te verkopen, moet namelijk de woning met voorrang aan zijn huurder aanbieden.

 

Het voorkeurrecht is ook een soort recht van voorkoop die het mogelijk maakt aan de vennoten om met voorrang de aandelen te kopen van een andere vennoot, die de vennootschap wenst te verlaten.

 

Algemene voorwaarde van het recht van voorkoop

Om het recht van voorkoop te kunnen toepassen, moeten de onroerende goederen absoluut gelegen zijn in een zone van voorkoop.

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.