De datum van het ondertekenen van de koopakte

De voorlopige koopakte legt altijd een uiterste datum vast, dat wil zeggen de uiterste datum voor het ondertekenen van de definitieve koopakte. 

 

Wanneer alles goed gaat en als deze datum dichterbij komt, komen de partijen een dag en een tijdstip overeen voor de afspraak met de notaris. Er is dus geen officiële oproep per post.

 

Het gaat om een uiterste datum. Als u, de verkoper, uw koper en de notaris er klaar voor zijn, staat niets u in de weg om de authentieke akte eerder dan deze datum te ondertekenen, op voorwaarde dat alle onderzoeken naar de juistheid en alle noodzakelijke formaliteiten door de notaris zijn uitgevoerd.

 

Overschrijding van de geplande verkoopdatum

 

Maar in het tegenovergestelde geval kan het gebeuren dat deze uiterste datum niet wordt nageleefd. Wat gebeurt er in dat geval?

 

  • Ofwel de notaris is nog niet klaar:
    het is mogelijk dat hij moeite heeft om bepaalde documenten te verkrijgen.Dit kan het geval zijn wanneer de verkoper in feite een mede-eigendom is bestaande uit meerdere erfgenamen. De notaris moet dan de instemming van elk van de erfgenamen verkrijgen. Dit kan ook gebeuren wanneer de verkoper of een van de verkopers een meerderjarige is die onder toezicht staat. De notaris moet dan toestemming krijgen van de Raad van Toezicht. In deze gevallen legt de notaris ambtshalve uitstel op.  
  • Ofwel u of uw koper kunnen niet komen of willen niet op de overeengekomen datum tekenen.
    Degene die de datum van ondertekening wil verzetten moet dan een uitstel van termijn aanvragen, per post. In eerste instantie heeft de andere partij er alle belang bij om dit te aanvaarden, zodat de overdracht uiteindelijk plaatsvindt. Daarentegen, wanneer een van u, verkoper of koper, wenst dat de verkoop niet doorgaat, dan wordt u gesommeerd om de akte te komen ondertekenen bij de notaris, door degene die wil dat de verkoop wel doorgaat. Als desondanks de akte niet ondertekend wordt, dan maakt de notaris een proces-verbaal van gebrek aan baten of van in gebreke zijn op. Dit maakt het voor de verkoper of de koper mogelijk om zijn rechten te laten gelden tegenover de andere partij. Hij kan een verzoek indienen voor de uitvoering van de verkoop of voor een schadevergoeding. De verschuldigde schadevergoeding in geval van het in gebreke blijven is vastgesteld in de voorlopige koopakte en komt in principe overeen met 10% van de verkoopprijs (als het voorschot dat door de koper overgemaakt is op de derdengeldenrekening van de notaris op het moment van de voorlopige koopakte 10% is, dan komt dit overeen met deze ‘boete’).

    Ook al wordt een uiterste datum in de voorlopige koopakte vermeld, als de verkoop niet op deze datum is ondertekend, dan heeft u niet automatisch uw vrijheid terug behalve wanneer er een uitdrukkelijke clausule hierover is opgenomen in het voorlopig koopcontract

    Daarom vraagt de notaris in deze hypothese aan de verkoper en aan de koper om het met elkaar eens te worden over het uitdrukkelijk afzien van de verkoop. Wanneer deze overeenstemming is voltooid, dan kunt u uw woning weer in de verkoop zetten, maar niet eerder!

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.