Zoals bij elke aankoop is de koper van onroerend goed beschermd tegen de ontdekking, na de aankoop, van eventuele gebreken die niet door een zorgvuldige inspectie aan het licht zijn gekomen.

 

De tekst die deze garantie voor verborgen gebreken rechtvaardigt, is artikel 1641 van de Code civil (Frans burgerlijk wetboek), volgens welke “De verkoper wordt gehouden aan de garantie op basis van verborgen gebreken van de verkochte zaak, die haar ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij  bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper haar niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij van deze gebreken op de hoogte was geweest”.

 

Hoe kan men deze garantie in het onroerend goed aanwenden?

 

Het bewijs van het gebrek, zijn eerder-zijn en zijn verborgen aard aantonen

 

Het bestaan van het gebrek

Waterlekkage in een kamer, een muur die aan het scheuren is, het afvoeringssysteem voldoet niet aan de normen, een verslechterde constructie… Het verborgen gebrek beperkt zich niet tot een eenvoudig gebrek van toestemming. Hij kan het gebouw ongeschikt maken voor zijn gebruik of dit gebruik zodanig verminderen dat de koper van de koop af zou hebben gezien of, ten minste, een lagere prijs zou hebben bedongen, als hij hiervan op de hoogte was geweest.

 

De voorafgaande en verborgen aard van het gebrek

Het gebrek vaststellen is echter niet voldoende. Om te kunnen profiteren van de garantie die voorzien is in artikelen 1641 en volgend van de Code civil, dient u te kunnen bewijzen dat het gebrek bestond vóór de overdracht, maar dat dit gebrek niet zichtbaar was of dat dit gebrek voor u verborgen is gehouden. Wanneer de verkoper u heeft geïnformeerd over het bestaan van het gebrek, is het niet mogelijk om tegen hem op te treden. Dat is eveneens het geval voor alle punten die door middel van een diagnose zijn aangetoond.

 

Om het bestaan van het verborgen gebrek te bewijzen, kunt u uw aanvraag ondersteunen met verklaringen of offertes voor reparatie. Om uw kans op succes te verhogen, wordt toch aangeraden om een deskundig onderzoek door experts te laten uitvoeren. De lijst met bevoegde experts is beschikbaar bij de rechtbank die zich het dichtst bij uw woonplaats bevindt.

 

Tegen de verkoper handelen

Het is gepast om te beginnen met het informeren van de verkoper, via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Wanneer de verkoper niet reageert, dient u zich te richten tot de bevoegde rechtbank, namelijk de arrondissementsrechtbank waar de gemeente waarin de woning zich bevindt, onder valt. U bent verplicht om u te laten bijstaan door een advocaat.

 

Wettelijk kan de garantie voor verborgen gebrek aangewend worden gedurende twee jaar na de ontdekking van het gebrek, overeenkomstig artikel 1648 van de Code civil. De rechtsvordering moet evenwel zo snel mogelijk plaatsvinden.

 

Wat kunt u van de verkoper eisen?

In de onroerendgoedsector, wanneer de aanwezigheid van een verborgen gebrek eenmaal erkend wordt, heeft u meerdere mogelijkheden:

 

  • eisen dat de schade hersteld wordt,
  • de woning aanhouden maar een deel van de prijs aan u terug laten betalen, die bepaald is door experts en aan de beoordeling van de rechter is overgelaten,
  • de verkoop annuleren (dus de woning teruggeven) en de prijs evenals de door de verkoop veroorzaakte kosten aan u terug laten betalen. Als u kiest voor deze derde optie en in het gelijk gesteld wordt, dient u het onroerend goed terug te geven in de staat waarin u het gekocht heeft.
  • Het is ook mogelijk dat de rechter van mening is dat het verborgen gebrek bestaat, maar niet voldoende is om de annulering van de overdracht te rechtvaardigen. Hij kan dan een eenvoudige rechtsvordering tot vermindering van de prijs opstellen.
  • Wanneer bewezen is dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek op het moment van de overdracht, kunt u eveneens schadevergoeding en rente verkrijgen als vergoeding van de geleden schade (artikel 1645 van de Code civil).


Focus op de clausule van geen garantie

Sommige verkoopcontracten bevatten een clausule waarin bepaald is dat er geen garantie is voor verborgen gebreken, volgens welke de koper het onroerend goed accepteert in de staat waarin het verkeert en afziet van latere rechtsvorderingen.

 

Wanneer de verkoper geen onroerendgoed-professional is, is deze clausule wettig. Het enige waarop u zich dan kunt beroepen is dat het gebrek bekend was bij de verkoper toen de verkoopakte ondertekend werd (een bewijs van onoprechtheid van de verkoper).

 

Daarentegen, als de verkoper een onroerendgoed-professional was, wordt het overmaken van schadevergoeding en rente stelselmatig aan u verleend.

 

Zoals vaak het geval is, loont het dus als u een beroep doet op een professional om u te verzekeren van de garantie van een grotere bescherming.

  Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.-