Er is een nieuwe belastingaangifte die vóór 30 juni 2023 moet worden ingediend door alle eigenaren van onroerend goed, op straffe van een vaste boete van 150 euro per niet-aangegeven onroerend goed.

 

In 2023 is de taxe d’habitation (woonbelasting) afgeschaft voor alle belastingplichtigen die eigenaar zijn van hun hoofdverblijfplaats. Deze belasting blijft echter van toepassing op zowel leegstaande woningen als tweede woningen. In dit verband is een nieuwe aangifteplicht ingevoerd, die de belastingdienst in staat moet stellen een onderscheid te maken tussen eigenaren van onroerend goed die zijn vrijgesteld van woonbelasting op hun hoofdverblijfplaats en eigenaren die deze belasting nog verschuldigd zijn voor hun tweede woning of voor hun leegstaande woning.

 

Deze nieuwe aangifteplicht moet beslist uiterlijk op 30 juni 2023 zijn nageleefd door alle belastingplichtigen die onroerend goed bezitten. Meer dan 30 miljoen belastingplichtige eigenaren moeten in 2023 aan deze aangifteverplichting voldoen.

 

1. Belastingplichtigen die de nieuwe aangifte uiterlijk op 30 juni 2023 moeten indienen

Alleen eigenaren van onroerend goed met woonbestemming moeten de nieuwe aangifte indienen. De betrokken belastingplichtige kan een natuurlijk persoon of een vennootschap (zoals een SCI) zijn. Het maakt niet uit of de eigenaar het onroerend goed bewoont, het ter beschikking stelt aan een derde of het verhuurt aan een huurder.

 

Bovendien is de aangifte verplicht ongeacht of het onroerend goed de hoofdverblijfplaats of de tweede woning van de belastingplichtige is, of het een leegstaande woning betreft, of dat het wordt verhuurd (leeg of gemeubileerd). Er wordt op gewezen dat een aangifte vereist is voor elk onroerend goed dat een woonbestemming heeft en waarvan de belastingplichtige de eigenaar is.

 

2. Wijzen van indienen van de nieuwe aangifte en maatregelen in geval van niet-naleving

Alles gebeurt op de website impôts.gouv.fr. Indien de belastingplichtige die onderworpen is aan de nieuwe aangifteplicht een privépersoon is, moet hij zijn persoonlijke ruimte bezoeken en inloggen in de rubriek “Onroerende goederen”.

 

Indien de belastingplichtige een beroepsbeoefenaar is, moet hij zijn zakelijke ruimte bezoeken en vervolgens inloggen in de rubriek “Handelingen”. In deze rubriek is er een optie “Mijn onroerende goederen beheren”.

 

De uiterste datum voor het indienen van de aangifte is vastgesteld op 30 juni 2023. De betrokken belastingplichtigen moeten in de aangifte vermelden in welke hoedanigheid hun onroerend goed wordt bewoond. Het kan gaan om een hoofdverblijf of een tweede woning. In het eerste geval zijn zij vrijgesteld van de woonbelasting op dit onroerend goed.

 

Indien het onroerend goed wordt verhuurd, moeten de identiteit van de huurder en de periode van bewoning worden vermeld. Om de naleving van deze aangifteplicht te vergemakkelijken, wordt de aangifte in principe vooraf ingevuld. Hierbij hoeven de belastingplichtigen alleen na te gaan of de vooraf ingevulde gegevens correct zijn, en in geval van fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen moeten zij de juiste wijzigingen aanbrengen.

 

Deze aangifteverplichting zou voor de overgrote meerderheid van de belastingplichtigen beperkt moeten blijven tot het jaar 2023. In 2024 zullen alleen belastingplichtigen – wier situatie sinds de vorige aangifte is gewijzigd-, opnieuw moeten voldoen aan deze aangifteplicht om de in de tussentijd opgetreden wijzigingen te melden.

 

Indien een belastingplichtige deze aangifteplicht niet nakomt, riskeert hij een vaste boete van 150 euro per betrokken onroerend goed. Hetzelfde geldt in geval van een vergissing of een weglating. Om gedoe te voorkomen met betrekking tot dit onderwerp wordt het dus aangeraden om deze stap zo snel mogelijk uit te voeren.Alle artikelen en afbeeldingen blijven eigendom van France Pro Consult en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.