Verklaring die de voltooiing en overeenstemming van werkzaamheden bewijst – Daact

 

De houder van een stedenbouwkundige vergunning (of de persoon die de werkzaamheden heeft begeleid, bijvoorbeeld de architect) moet een verklaring (DAACT) sturen naar de gemeente, waarin wordt bewezen dat de werkzaamheden zijn voltooid en in overeenstemming zijn met de voorschriften, om het einde van de werkzaamheden aan te kondigen. 

Deze verklaring is verplicht voor alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van een bouwvergunning, een planologische toestemming of het indienen van een verklaring voorafgaand aan de werkzaamheden.

 

De DAACT is een document waarmee het mogelijk is om bij de gemeente aan te tonen dat:

 • de werkzaamheden zijn voltooid,
 • deze werkzaamheden in overeenstemming zijn met de verleende stedenbouwkundige vergunning.

Deze verklaring is verplicht voor de werkzaamheden die het onderwerp zijn:

 • van een bouwvergunning,
 • van een planologische toestemming,
 • of van een verklaring voorafgaand aan de werkzaamheden.

De DAACT moet aangeven of de voltooiing het volgende betreft:

 • het geheel van de werkzaamheden,
 • of een onderdeel van de werkzaamheden volgens een goedgekeurd programma (bijvoorbeeld, in het geval van spreiding van de werkzaamheden in het kader van de bouw van woningen in toekomstige staat van voltooiing).

Wanneer de werkzaamheden per onderdeel worden uitgevoerd, gaat de DAACT alleen over deze specifieke uitvoeringen. Er zijn dus evenveel DAACTS te sturen naar de gemeente als er onderdelen zijn van de uit te voeren werkzaamheden.

 

De DAACT moet ingediend worden door middel van een formulier

 • Verklaring die de voltooiing en overeenstemming van werkzaamheden bewijst

Maakt het mogelijk om de voltooiing van uw werkzaamheden aan te geven evenals hun overeenstemming met de verleende vergunning. Dit dossier (formulier en verklaringen) moet in 3 exemplaren worden gerealiseerd en rechtstreeks bij de gemeente, waar het terrein zich bevindt, worden ingediend of worden verstuurd via aangetekende brief met handtekening voor ontvangst.

 

Behandelingstermijn:

 • Algemeen geval 
  De gemeente beschikt over een termijn van 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van de DAACT om de overeenstemming van de werkzaamheden aan te vechten.Na deze termijn kan de gemeente de overeenstemming van de werkzaamheden niet meer aanvechten.
 • Historisch monument of beschermde sectorDe gemeente beschikt over een termijn van 5 maanden vanaf de datum van ontvangst van de DAACT om de overeenstemming aan te vechten van de werkzaamheden aan een gebouw dat ingeschreven is als historisch monument of dat in een beschermde sector ligt.

  Na deze termijn kan de gemeente de overeenstemming van de werkzaamheden niet meer aanvechten.

Controle van de werkzaamheden

Als de ambtenaren van de gemeente een afwijking constateren binnen de termijnen van 3 en 5 maanden volgend op de verleende vergunning, dan kan de gemeente:

 • de houder van de stedenbouwkundige vergunning in gebreke stellen; hij moet dit dan verhelpen door de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren,
 • hem verzoeken om een aangepaste bouwvergunning in te dienen.

Let op: als het niet mogelijk is om de afwijking in overeenstemming te brengen met de voorschriften, dan kan de gemeente de sloop van de bouw opleggen.

 

Afwezigheid van besluit van de gemeente

Wanneer er geen enkel besluit wordt genomen binnen de termijn van 3 of 5 maanden, dan kan de vergunninghouder een bewijs aanvragen waarin wordt bevestigd dat de werkzaamheden in overeenstemming zijn met hun vergunning. Deze aanvraag moet naar de gemeente worden gestuurd via de post (normaal of aangetekend). Dit bewijs (wanneer het niet wordt aangevochten) wordt binnen 15 dagen afgegeven.

In het geval de gemeente weigert of niets laat horen, is het verstandig om een bewijs aan te vragen bij de prefect van uw departement.

 


 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.