Welke voorzorgsmaatregelen moet u treffen? Het mede-eigendom wordt steeds aantrekkelijker voor potentiële kopers. Wanneer alles goed gaat, biedt deze rechtspositie voordelen. Maar, wanneer er niets meer veranderd kan worden, wat zijn dan de spelregels bij de verkoop?


Vrijwillige of toevallige mede-eigendom

 

Er bestaan twee manieren van mede-eigendom.

 

  1. Eerste veronderstelling: u wilt samen met anderen een onroerend goed kopen. In dat geval zal elke koper voor een deel eigenaar worden; tot de hoogte van zijn financiële bijdrage aan de aankoop (50/50, 40/60, …), maar zijn evenredig deel zal niet worden omgezet. De verhoudingen van de verkoop zullen vastgesteld worden in de authentieke koopakte. Het mede-eigendom is in dat geval vrijwillig.

  2. Tweede veronderstelling: na een overlijden erft u, samen met andere leden van uw familie, een onroerend goed. U en de andere erfgenamen bevinden zich dan in een situatie van mede-eigendom. U bent dan allemaal eigenaar van het onroerend goed en het evenredig deel van eenieder zal bepaald worden naargelang ieders rechten in de erfenis. Het mede-eigendom is dan toevallig.


Uw evenredig deel in het onverdeeld goed verkopen

Het is wel degelijk mogelijk, wanneer er sprake is van mede-eigendom, om uw evenredig deel te verkopen aan een derde persoon. Let op! De andere mede-eigenaren hebben in dat geval voorrang bij het kopen van het goed. Uw notaris zal in deze denkbeeldige situatie de verkoopvoorwaarden en de vraagprijs bekendmaken, aan elk lid van het mede-eigendom, via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. Elke mede-eigenaar beschikt dan over een maand om van zijn recht van voorkoop gebruik te maken, als hij interesse heeft. De termijn is vervolgens 2 maanden voor het passeren van de definitieve authentieke koopakte en voor het met voorrang kopen van dit deel van het gebouw.


Het gebouw in zijn geheel verkopen

“Let op! Deze gedwongen verkoop mag de rechten van de andere mede-eigenaren niet bovenmatig benadelen.”

 

De wet van 2009 die het recht vereenvoudigt en moderniseert, heeft de werkwijze verandert van de verkoop van een onroerend goed in onverdeeld eigendom. Het doel hiervan was natuurlijk het vermijden van situaties waarin men vastliep en het versoepelen van de verkoopprocedure.

 

Voorheen moest men, om een onroerend goed te verkopen dat in mede-eigendom was, de instemming krijgen van alle mede-eigenaren. Het was de regel van unanimiteit! Het is niet makkelijk om die instemming te krijgen, wanneer men geen goede verhouding (meer) heeft met elkaar!

 

Voortaan kan de verkoop verleend worden door de arrondissementsrechtbank, wanneer een of meerdere mede-eigenaren, die ten minste twee derde van de rechten vertegenwoordigen, dit verzoeken. Voor degenen die het gebouw wensen te verkopen, is de procedure als volgt: men moet een afspraak maken met een notaris, zodat deze het plan bekend kan maken aan de andere mede-eigenaren. Zij hebben vervolgens 3 maanden de tijd om hun beslissing kenbaar te maken. Als een van de mede-eigenaren weigert of zelfs niet reageert, dan zal de notaris dit vaststellen in een proces-verbaal van bezwaar.

 

Vervolgens moeten de verkopende mede-eigenaren zich richten tot de arrondissementsrechtbank, zodat deze toestemming geeft voor de verkoop. Deze procedure maakt verdelingshandelingen een stuk gemakkelijker, tijdens bijvoorbeeld erfenissen. Daarentegen is het merendeel van 2/3 onmogelijk in het kader van een echtelijk mede-eigendom of wanneer er sprake is van een verdeling van eigendom tussen de langstlevende echtgenoot voor het vruchtgebruik en de kinderen voor het blote eigendom bijvoorbeeld. 

 


Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.