Het eigendomsbewijs is een notariële akte die over de overdracht (overdracht, schenking, erfenis…) van een onroerend goed gaat. Met dit bewijs kan men aantonen dat men de eigenaar is van een goed. Maar het bevat eveneens een grote hoeveelheid informatie die nuttig kan zijn in verschillende domeinen (bestaan van een erfdienstbaarheid, datum van aankoop voor de berekening van een overwaarde, bepaling van oorsprong van eigendommen…).


In dit artikel bekijken we de belangrijkste onderdelen van een eigendomsbewijs.


Twee grote onderdelen:

Het eigendomsbewijs bestaat uit een standaard-deel en een uitgebreid deel.

 

Het standaard-deel bevat de onderdelen van de koopakte die noodzakelijk zijn voor publicatie bij de openbaarheid inzake grondverkoop, evenals de onderdelen die nodig zijn voor de vaststelling van de grondslagen voor rechten, heffingen, salarissen en belastingen.


Het uitgebreide deel biedt de notaris, die is belast met het opstellen van de akte, de mogelijkheid om bepaalde onderdelen uit te breiden (bijvoorbeeld de algemene voorwaarden, de verplichtingen van de verkoper of van de koper…).


Onderdelen van het standaard-deel van de akte:

In het begin van het standaard-deel worden de onderdelen vermeld, die betrekking hebben op degene die de akte opstelt (naam van de notaris, van zijn notariskantoor, locatie…).


Beschrijving van de partijen:

Hier vindt u de onderdelen die betrekking hebben op de verkoper en op de koper, te weten:

 

  • Burgerlijke staat (identificatiegegevens in het geval van een rechtspersoon)
  • Adres, gegevens
  • Huwelijkse staat
  • Nationaliteit
  • Fiscale status

 

Beschrijving van het goed:

De beschrijving van het goed vindt plaats op basis van het postadres en de kadastrale referenties van het perceel (departement, gemeente, kadastrale zone, nummer van het perceel, plaatsnaam, kadastrale oppervlakte/oppervlakte). In het geval van een goed in mede-eigendom wordt bovendien het nummer van de kavel in mede-eigendom vermeld.


Een eigendomsbewijs kan over meerdere goederen gaan, die in verschillende gemeenten staan.

 

Aard en aandeelsverhouding van onroerende rechten:
Hier wordt verduidelijkt of de verkoop over het gehele goed gaat of over een gedeelte van het goed (dat is bijvoorbeeld het geval bij de verkoop van een deel in mede-eigendom).

 

Eigendom vruchtgebruik:
Er kan overeengekomen worden om de inwerkingtreding van het bezit te verzetten, maar in het algemeen vindt deze inwerkingtreding plaats op de dag van de verkoop.

 

Prijs:
Men vermeldt hier het bedrag van de verkoop, evenals de eventuele vergelijkende taxatie (tussen goederen, roerend en onroerend…).

 

Betaling van de prijs:

De betaling van de prijs kan contant gedaan worden, gefaseerd in termijnen (een beetje zoals een verkoperskrediet)…

 

Belastingaangiften:
Het geheel van de onderdelen met betrekking tot de belasting zijn in dit gedeelte samengevoegd, te weten de berekening en het bedrag van een eventuele overwaarde, de eventuele aftrekken voor de duur van inbezithouding, het fiscale stelsel in het kader van een vennootschap…

 

Onderdelen van het uitgebreide deel van de akte:
Per definitie is het uitgebreide deel geschikt voor elke overdracht, afhankelijk van het goed (en van de regelgeving die dat goed betreft), van de notaris en zelfs van de verkoper of koper, die wenst om voorwaarden of bijzondere clausules op te stellen.


In het algemeen vinden we in dit gedeelte de volgende onderdelen:

 

Bepalingen met betrekking tot de stedenbouwkunde:

Hier vindt men de elementen die voortvloeien uit een verzoek voor een informatief stedenbouwkundig certificaat, te weten:

  • Aard
  • De erfdienstbaarheden van algemeen nut die van toepassing zijn op het goed
  • De stedenbouwkundige bepalingen
  • De heffingen die van toepassing zijn in het geval van een stedenbouwkundig vergunningsverzoek
  • Bijzondere voorschriften

Bepalingen met betrekking tot rechten van voorkoop:

In het geval dat het goed betrekking zou hebben op eventuele rechten van voorkoop of eventuele voorkeursrechten, dan worden hier de elementen vermeld die betrekking hebben op de ontheffing van deze rechten (SAFER, Gemeente, Pachter, Buren in het geval van een bebost gebied, etc.).

 

Bepalingen met betrekking tot de diagnoses:
Hier worden de onderdelen vermeld die betrekking hebben op de verplichte diagnoses waaraan het goed is onderworpen (milieudiagnoses, technische diagnoses, lood- en asbestdiagnoses, etc.). De specificatie van de diagnose (bijvoorbeeld het rapport van de diagnosesteller) wordt niet in dit gedeelte vermeld, maar wordt bijgevoegd aan de akte.

 

Oorsprong van eigendom:

De notaris beschrijft hier uitvoerig de opeenvolgende eigenaren van het goed, in het algemeen van de afgelopen 30 jaar. Met de vermelding van de burgerlijke staat, adres en beroep van de vorige eigenaren.


De verschillende hierboven genoemde onderdelen zijn geen uitputtende lijst; men kan ook andere onderdelen terugvinden in dit uitgebreide deel van de akte.

 

Conclusie:

Het eigendomsbewijs bevat een grote hoeveelheid onderdelen die in de loop van de tijd en vanwege nieuwe regelgeving steeds verder aangevuld zijn (het komt tegenwoordig regelmatig voor dat aktes zo’n vijftigtal pagina’s tellen).

 


 

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.