De laatste bezichtiging van de woning vóór de ondertekening: waarom is deze stap zo belangrijk?
Een noodzakelijke stap.
De laatste bezichtiging van de woning vóór de ondertekening van de koopakte vormt een noodzakelijke stap, zelfs wanneer deze niet verplicht is tijdens de koop van een onroerend goed. Waarin is deze stap essentieel? Wat is de betekenis ervan voor het koopcontract?
Over het belang van de bezichtiging vóór ondertekening
Tussen de ondertekening van het voorlopige koopcontract en de ondertekening van de definitieve koopakte heeft elke koper het recht om de woning nog te bezichtigen, om te controleren of het te kopen goed nog in overeenstemming is met de beschrijving van de verkoper tijdens de onderhandeling. Ook moet de staat van het te kopen huis of appartement onveranderd blijven ten opzichte van zijn staat tijdens de ondertekening van de voorlopige koopakte. De bezichtiging vóór de ondertekening maakt het de koper ook mogelijk om zich ervan te verzekeren dat de verkoper deze verplichtingen goed heeft nageleefd, en om eventuele verrassingen te voorkomen na de voltooiing van de verkoop bij de notaris.
Wanneer de koopakte eenmaal is getekend, heeft de koper namelijk geen handelingsmarge meer om de verkoper aan te klagen, zelfs in het geval van verborgen gebreken. Daarentegen, zelfs als de koper de bezichtiging pas de dag voor de ondertekening doet en een aantasting ontdekt van de staat van het goed of wat dan ook, dan heeft hij het recht om zich hierover te beklagen bij de verkoper en een verlaging van de prijs te onderhandelen, indien mogelijk, tijdens de ondertekening van het koopcontract. Sommige punten in het bijzonder verdienen het om gecontroleerd te worden tijdens dit ‘laatste’ bezoek.
De te controleren elementen
Een goed dat in de verkoop wordt gezet, mag wettelijk niet bewoond worden en moet vrijgemaakt worden door de verkoper. Een van de doelen van de bezichtiging vóór ondertekening bestaat er dus uit, voor de koper, om zich ervan te verzekeren dat de verkopers het huis of appartement, dat onderwerp is van de overdracht, wel echt verlaten hebben. Behalve de bewoners moet het goed leeg zijn; geen meubels of persoonlijke spullen van de verkoper of huurder, wanneer het een kale aankoop betreft. De koper dient ook in het bijzonder aandacht te hebben voor de bestanddelen van de woning, om te controleren of er niets ontbreekt. Alle verwarmingen, luiken, deuren, handgrepen en ramen moeten goed geïnstalleerd zijn en zich in dezelfde staat bevinden als geconstateerd tijdens de ondertekening van de voorlopige koopakte.
De bezichtiging vóór ondertekening maakt het de koper ten slotte mogelijk om zich ervan te verzekeren dat er geen enkele schade – gebroken ramen, beschadigde tussenmuren, brand, verstopte of afgebroken leidingen, waterschade, etc. – is opgetreden aan het goed sinds de ondertekening van de voorlopige koopakte. Wanneer zulke schade wordt vastgesteld, dan heeft de koper het recht om de notaris te verzoeken een bedrag in te houden op de originele verkoopprijs van het goed. De hoogte van dit bedrag dient overeen te komen met het bedrag van de vastgestelde beschadigingen. Dit bedrag zal aan de verkoper worden teruggegeven nadat deze de beschadigingen heeft gerepareerd.
Een andere mogelijkheid: de koper kan eenvoudigweg weigeren om de koopakte te ondertekenen, tot het moment dat het goed weer overeenkomt met de staat die in de voorlopige koopakte wordt beschreven.

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.