U heeft uw aankoopbod geformuleerd? Is deze aanvaard door de verkoper en zal de ondertekening van de koopakte zeer binnenkort plaatsvinden? De dag voor de ondertekening van de authentieke akte bij de notaris of uiterlijk op de grote dag zelf moet u zich beslist, als koper, verzekeren van de correctheid van de elementen die in de voorlopige koopakte aanwezig zijn, door de woning in aankoop te bezichtigen. Het zou erg vervelend zijn om te constateren, wanneer de koopakte al ondertekend is, dat de kelder niet leeggemaakt is, dat er een vensterruit of vloertegel ontbreekt, of dat er plotseling een scheur is ontstaan, die oorspronkelijk niet in de muur zat. PropriLib biedt u daarom enkele adviezen waarmee u deze allerlaatste bezichtiging of laatste inventaris in alle rust kunt uitvoeren!

 

Waarom is deze allerlaatste bezichtiging van het grootste belang vóór de ondertekening?

Om zich ervan te verzekeren dat het onroerend goed dat hij aan het kopen is, nog steeds overeenkomt met datgene wat hij in de voorgaande maanden heeft bezichtigd, is de koper gerechtigd om van de verkoper te eisen dat hij een allerlaatste bezichtiging van de woning en de bijgebouwen mag doen, tot de dag voor de ondertekening van de koopakte.

 

Tussen de voorlopige koopakte en de authentieke koopakte kan de koper dus controleren of de woning overeenkomt met de beschrijving die ervan is gedaan door de verkoper tijdens de onderhandelingen. Deze laatste inventaris maakt het voor de koper mogelijk om er zeker van te zijn dat de verkoper de verplichtingen uit de voorlopige koopakte heeft nageleefd richting de koper. Het onroerend goed in kwestie, of het nu om een appartement of een huis gaat, moet dientengevolge onveranderd blijven tussen de ondertekening van de voorlopige koopakte en de ondertekening van de koopakte.

 

Deze stap is van het grootste belang voor de koper als hij op de dag van de ondertekening een eventuele tegenvaller wil vermijden. Wanneer de authentieke koopakte eenmaal is ondertekend, is het namelijk niet meer mogelijk voor de koper om zich tegen de verkoper te keren. Hoewel er geen enkele clausule is opgenomen in de voorlopige koopakte die een verplichte laatste bezichtiging vermeldt, kan de verkoper in principe niet werkelijk de laatste inventaris weigeren aan de toekomstige koper.

 

Als koper heeft het tegenbezoek als doel om voor rugdekking te zorgen, om zich te beschermen en zich ervan te verzekeren dat de onroerendgoed-investering die hij gaat doen, zich voltrekt zonder grote problemen. Laten we de belangrijkste punten onderzoeken die u moet onthouden tijdens deze bezichtiging.

 

Welke elementen moet u controleren?

Tijdens het tegenbezoek van het appartement of het huis moet u verschillende controles uitvoeren.

 

 • Eerste stap: er zeker van zijn dat het onroerend goed en het bijbehorende land niet bewoond worden

  Wanneer een onroerend goed in de verkoop wordt gezet, bepaalt de wet dat dit onroerend goed onbewoond moet zijn. Met andere woorden, de persoon die tot die tijd de woning bewoonde, verkoper, huurder of persoon die er gratis verblijft, moet de woning, die het onderwerp is van de overdracht, hebben verlaten. De bijgebouwen moeten eveneens ontruimd zijn, de kelder moet leeggemaakt zijn en de parkeerplaats moet ontdoen zijn van voertuigen die er nog kunnen parkeren. In sommige gevallen geldt hetzelfde voor de roerende goederen: als het gaat om een blote koop, moet de woning vrijgemaakt zijn van meubilair en persoonlijke voorwerpen van de verkoper.
 • Tweede stap: zich ervan verzekeren dat er niets ontbreekt

  De toekomstige koper moet zich ook concentreren op de aanwezigheid van de bestanddelen van de woning die eerder in de voorlopige koopakte zijn vastgesteld en deze nauwkeurig bestuderen. Het doel is om ervoor te zorgen dat geen enkele van deze elementen ontbreekt. Deurklinken, lampen, meubilair, gordijnen, luiken, keukenvoorzieningen en sanitaire voorzieningen, etc. die aanwezig zijn in het eigendom op het moment van de bezichtigingen en tijdens de ondertekening van de voorlopige koopakte, moeten teruggevonden kunnen worden zodra u binnen bent. De toebehoren van grote waarde mogen ook niet vervangen worden door toebehoren die een lagere commerciële waarde hebben.

  Elk voorwerp, elke installatie, alles moet zich eveneens bevinden in een identieke staat als die vastgesteld was tijdens het moment van de ondertekening van de voorlopige koopakte.

 • Derde stap: zich verzekeren van de goede staat van het onroerend goed


  Het is uiteindelijk het doel om vast te stellen dat het onroerend goed sinds de ondertekening van de voorlopige koopakte geen enkele schade heeft opgelopen en dat alles in de staat is gebleven zoals bij de voorgaande bezichtigingen was. De allerlaatste bezichtiging maakt het dus mogelijk om zich ervan te verzekeren dat er zich sindsdien geen enkel schadegeval heeft voorgedaan zoals gebroken leidingen, lekkages, beschadigde tussenwanden of eenvoudige glasbreuken. Als dat het geval is, dan staat de koper uiteraard in zijn recht als hij aan de notaris vraagt om een inhouding op de oorspronkelijke verkoopprijs van de woning, van een bedrag dat gelijkstaat aan de vastgestelde schade evenals aan de uit te voeren werkzaamheden om het onroerend goed weer in goede staat te brengen.

 • Vierde stap: de verschillende meters opnemen


  Tijdens dit bezoek moet u of de tussenpersoon met wie u onderhandelt om over te gaan tot de aankoop van het onroerend goed, de energie- en watermeters opnemen. Het is noodzakelijk om deze gegevens te verzamelen, zodat u de contracten van de twee partijen die tijdens de onroerendgoed-verkoop verplicht zijn, naar behoren kunt afsluiten en openen.

  Deze getallen moeten het mogelijk maken om de volgende gegevens te vermelden: het elektriciteitsverbruik tijdens piekuren in kWh, het elektriciteitsverbruik tijdens daluren in kWh, het waterverbruik in aantal mevenals het gasverbruik in aantal m3.

Wat te doen als de verkoper deze laatste bezichtiging weigert?

Juridisch gezien is de verkoper niet verplicht om uw verzoek tot een allerlaatste bezichtiging te aanvaarden. Daarentegen kan elke stellige afwijzing van zijn kant verdacht lijken, zeker wanneer de verkoper niets te verwijten valt. In de praktijk is het zelfs in zijn belang, naast uw belang, om te voldoen aan de wens van de koper door te bewijzen dat alles in orde is.

 

Wat zijn uw rechten als koper?

Zoals uit voorgaande punten blijkt, kunt u klagen bij de verkoper als u een of andere beschadiging vaststelt, door te verzoeken om een verlaging van de verkoopprijs van het onroerend goed na onderhandeling tijdens de ondertekening van de authentieke akte.

 

U kunt ook een rapport laten opstellen en de verkoper dwingen om het beschadigde goed te repareren of het ontbrekende goed terug te geven. Natuurlijk kunt u ook weigeren om de authentieke koopakte te ondertekenen als u een verzuim constateert van de bewaarplicht van de verkoper, en de ondertekening uitstellen naar een latere datum totdat het onroerend goed hersteld is in zijn staat overeenkomstig met de staat die in de voorlopige koopakte wordt vermeld.

 

Deze verschillende oplossingen zijn constitutief van uw rechten als koper, temeer daar het gaat om een zekerheid waarover niet te onderhandelen valt wanneer men zich klaarmaakt voor het aankopen van een onroerend goed!

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.