De afhandeling van een verkoop dient uiterst nauwkeurig te gebeuren, om vertragingen te voorkomen, die kunnen leiden tot de annulering van de verkoop. Zowel verkopers als kopers moeten letten op de juiste uitvoering van de opschortende voorwaarden die in het voorcontract zijn beschreven. De aangegeven data kunnen altijd aangepast worden door de aanhangsels van het contract. 

 

Dit kunnen echter oorzaken van annulering zijn. Het is goed om te weten dat de verkoper vanaf de ondertekening van het voorlopige koopcontract verplicht/verbonden is. De enige uitwegmogelijkheden in geval van een geschil zijn het niet naleven van de vermelde data en natuurlijk de terugtrekking van de koper uit de overeenkomst. Daarentegen kan de koper meerdere keren ‘ontsnappen’, met name tijdens de terugtrekkingstermijn of als een opschortende voorwaarde niet kan worden uitgevoerd, zoals de toekenning van een lening of van een bouwvergunning. Men moet dus waakzaam zijn op de hieronder genoemde punten.

 

De financiering met krediet:

Dit is een essentieel punt in de afhandeling. Meestal wordt de datum van de definitieve ondertekening uitgesteld vanwege vertragingen bij de banken in het financieringsplan. En waarom? De administratieve traagheid van banken, adviseurs die bedolven worden onder aanvragen, etc. Het is noodzakelijk dat de in het voorcontract vermelde data nageleefd worden. Daarom wordt ervoor gepleit om beroep te doen op een makelaar die zich met alles bezighoudt voor u. Hij zal voor de koper ook de best mogelijke rente en verzekeringen vinden.

 

Urbanisme

Wanneer de ondertekening van de voorlopige koopakte eenmaal heeft plaatsgevonden en de terugtrekkingstermijn is verstreken, opent de notaris een informatieonderzoek bij de gemeente om het gebruikersdossier op te stellen. De uitgevoerde en te volgen aanvragen zijn:

 

  • De Déclaration d’Intention d’Aliéner of vaker DIA genoemd (intentieverklaring voor overdracht): Het gemeentesecretarie bezit het recht van voorkoop op al het onroerend goed in de gemeente. Het gemeentesecretarie beschikt over een termijn van 2 maanden om te antwoorden. Buiten krappe zone of gemeente hebben deze beschikking niet.
  • Het certificat d’urbanisme (uittreksel uit het bestemminsplan): Het gaat om een document waarin de bestemmingsvoorschriften vermeld worden die van toepassing zijn op een gegeven gebied. Er bestaan twee types: het informatiecertificaat en het operationele certificaat. Het informatiecertificaat beschikt over gegevens over de situatie van het perceel, terwijl het operationele certificaat informeert over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een project. In beide gevallen vindt u hier de bestemmingsregels die van toepassing zijn, de grenzen aan de eigendomsrechten zoals erfdienstbaarheden of beschermde zones en de lijst van belastingen verbonden aan het grondgebied. Het operationele certificaat verduidelijkt de mogelijkheid van het laten bebouwen en van de openbare voorzieningen die toegang hebben tot het bedoelde onroerend goed.
  • Certificat de non péril(certificaat van ongevaarlijkheid): De burgemeester kan een gebouw als gevaarlijk bestempelen, wanneer dit gebouw een gevaar is voor de bewoners, voor de aangrenzende gebouwen en derden. In dat geval moet de eigenaar ervoor zorgen dat de huurders elders worden gehuisvest en hij moet er met name op toezien dat er omvangrijke werkzaamheden worden uitgevoerd, op straffe van de sloop van het gebouw. Het certificaat dat door het gemeentesecretarie wordt afgegeven, informeert u er dus over dat het gebouw dat onderwerp is van de verkoop, niet als gevaarlijk is bestempeld en dus perfect bewoonbaar is.
  • Certificat d’Hygiène et d’Insalubrité(certificaat van hygiëne en ongezondheid/onbewoonbaarheid): Even belangrijk als het certificaat van gevaarlijkheid, is dit certificaat aanvullend en geeft het u een antwoord op de vraag wat de gezondheidskwaliteit van het gebouw is. Een gebouw of woning wordt ongezond/onbewoonbaar beschouwd wanneer de voorwaarden van bewoning gevaarlijk zijn voor de bewoners. Dit certificaat, dat door het gemeentesecretarie wordt afgegeven, beschermt u in uw aankoop.
  • Certificat d’Alignement (certificaat van uitlijning/rooilijn): Het certificaat van uitlijning/rooilijn wordt in het algemeen door het gemeentesecretarie afgegeven en vermeldt nauwkeurig de precieze grenzen van het eigendom in verhouding tot de openbare weg. Dit document is erg nuttig in het geval dat de koper besluit om het onroerend goed uit te breiden.
  • Certificat de Numérotage (certificaat van nummering):Dit certificaat wordt geadresseerd door het gemeentesecretarie en geeft van een kadastraal perceel het nummer van het openbaar wegennet aan. Het certificaat is bestemd voor een privénut aangezien dit het exacte adres weergeeft voor de uitgaven van het dagelijkse leven (La Poste, EDF, de belastingdienst, etc.). 
  • Certificat de conformité lié à l’assainissement (certificaat van overeenstemming met betrekking tot sanitaire voorzieningen):Dit document maakt het mogelijk om zich te verzekeren van perfecte informatie over de aansluiting van het onroerend goed op het netwerk van de stadsriolering. In het geval dat er een septic tank aanwezig is, moet er een diagnose worden uitgevoerd om de algemene goede staat hiervan te bewijzen. De Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) houdt zich bezig met deze taak.

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.