Cijfers over de DPE

180 kWh/m² per jaar: dat is het gemiddelde verbruik van het Franse onroerend goed in 2015, wat gelijk is aan klasse D. (bron: Ademe)

 

De taak

De DPE (diagnostic de performance énergétique – diagnose van energieprestatie) is gewijzigd in 2013 en levert een schatting van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. De diagnose geeft eveneens aanbevelingen voor energieverbetering en advies over goed gebruik van energie. Afhankelijk van het soort gebouw is deze schatting gebaseerd ofwel op een modelvorming van de ruimtes, ofwel op het werkelijke verbruik.

 

De jacht op energieverlies
Energieverlies ligt overal verscholen. Voordat u erover denkt om de verwarmingsinstallatie en de warmwaterinstallatie in het sanitair te vernieuwen, verdient het de voorkeur om de isolatie van uw woning te versterken en de ventilatie te optimaliseren.

 

Dakisolatie
Het dak is de zwakke schakel: in een niet-geïsoleerd huis wordt geschat dat 25 à 30% van het warmteverlies via het dak verloopt. Wanneer er geen isolatie is of verouderde isolatie, dan wordt aangeraden om deze isolatiewerkzaamheden eerst uit te voeren, temeer daar dit niet de grootste kostenpost is. Deze werkzaamheden kunnen bovendien de energierekening aanzienlijk verlagen en de klassering van de woning verbeteren.

 

Muren
Muurisolatie is verantwoordelijk voor 20 tot 25% van het warmteverlies volgens het Ademe. Er zijn twee isolatie-oplossingen: via de binnenkant of via de buitenkant. Deze werkzaamheden moeten goed uitgevoerd worden: een slecht uitgedachte renovatie kan het optreden van aandoeningen, zoals de huiszwam, bevorderen!

 

Planken
Het isoleren van de planken op de ondergrond maakt het mogelijk om het energieverlies te verbeteren.

 

Deuren en ramen
De ramen en deuren vertegenwoordigen slechts 10 tot 15% van het energieverlies, mits er geen sprake is van enkel glas. Dit is dus geen begrotingspost die als eerste behandeld moet worden.

 

Luchtverversing
Een onbeheerde ventilatie veroorzaakt evenveel energieverlies als de muren. Bij afwezigheid van dichtheid bij open haarden, afzuigkappen, elektriciteitsomhulsels, is de luchtinvoer talrijk. De installatie van een ventilatie met goede prestaties, van het type VMC, biedt een werkelijk voordeel. Deze ventilatie moet bovendien bijdragen aan de luchtkwaliteit in de woning.

 

Verwarmingssysteem
De oude verwarmingsketel vervangen door een beter presterend model verbetert aanzienlijk de energieprestatie van de woning. Zo dragen ook de installatie van een programmeerbare kamerthermostaat en van thermostaatkranen, voor een vriendelijke prijs, bij aan deze verbetering.

 

Nieuwe DPE
Wanneer de renovatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, wordt het aangeraden om een nieuwe DPE te laten uitvoeren, die wellicht de energieklasse van de woning kan verbeteren.


Cijfers over lood

Lood is een gevaarlijk gif. Zelfs in kleine doses kan een regelmatige blootstelling verschillende onherroepelijke aandoeningen veroorzaken, met name bij jonge kinderen en bij zwangere vrouwen. 877000 woningen bezitten ten minste één eenheid van de diagnose die hoger is dan het voorgeschreven niveau (bron: InVS).

 

De taak van de diagnosesteller
De CREP (Constat de risque d’exposition au plomb – Verklaring van het risico op blootstelling aan lood) heeft twee doelen: de bekleding (en met name de verf) die lood bevat, lokaliseren, en situaties aangeven waarin risico bestaat van chronische loodvergiftiging bij kinderen en van aantasting van het gebouw (ongezond woonklimaat).

 

Waar vindt men lood?

In woningen van voor 1949 blijft lood erg gangbaar; men vindt het in de verf van loodwit, waar dit gebruikt werd, omdat het goed dekkend was, maar ook in de buitenverf, vanwege zijn corrosiewerende vermogen. Dat verklaart waarom de wetgeving een diagnose verplicht stelt zowel bij de verkoop als bij de verhuur van woningen van voor 1949. Tot en met 1994 bevatte sommige verf, die met name bestemd was voor buitengebruik, nog steeds lood.

 

In geval van niet-versleten bekleding
Oude verf van lood, waaroverheen een nieuwe laag verf zit, in goede staat, levert op zich geen gevaar op. De eigenaar moet ervoor zorgen dat dit goed onderhouden wordt, om verslijting te voorkomen, en moet voorzorgsmaatregelen treffen wanneer hij aan het werk gaat met bekleding van lood (masker, stofafzuiging…).

 

In geval van versleten bekleding
Tekenen van veel voorkomende verslijting zijn: blaarvorming, afbrokkeling, scheurtjes, spleten. Men beschouwt in die gevallen het risico op blootstelling aan lood onmiddellijk. Daartoe strekkende werkzaamheden voor weghalen of afsluiten moeten dan door gespecialiseerde bedrijven worden uitgevoerd.

 

De risico’s
Naast het opsporen van deze bekleding maakt de diagnose het ook mogelijk om de bijbehorende gezondheidsrisico’s in te schatten. De bekleding wordt geklasseerd volgens 4 niveaus: niveau 0 komt overeen met een lagere concentratie dan de wettelijke drempel van 1mg/ cm². De drie andere niveaus vermelden een overschrijding van deze drempel (Niveau 1: + niet-versleten bekleding. Niveau 2: + bekleding raakt versleten. Niveau 3: + versleten bekleding).

 

Ook in het water…
Lood komt ook voor in drinkwater. Bij twee tot drie miljoen woningen in Frankrijk wordt nog water aangevoerd door loden waterleidingen. Welnu, sinds eind 2013 is de wetgeving aangescherpt, door de maximale hoeveelheid lood in het drinkwater terug te brengen van 25 naar 10 µg/l. Daarom beantwoordt de diagnose lood aan een dubbele bezorgdheid: ervoor zorgen dat het aangevoerde water overeenkomt met de wettelijke voorschriften, en eventuele oorzaken herkennen van het overschrijden van de drempel.


Cijfers over asbest

80 kg per bewoner, dat is de schatting van de hoeveelheid asbest in Frankrijk.
Begin jaren 70 werd meer dan 100000 ton per jaar gebruikt, met name in de bouw.

 

Het materiaal
Geen ander materiaal is zo gereglementeerd als asbest, sinds het verbod erop in de bouw in 1997. Dat laat zien hoeveel aandacht dit onderwerp krijgt van de autoriteiten. Dat is legitiem, volgens de gezondheidsautoriteiten, aangezien er 100000 doden verwacht worden door asbestvergiftiging vanaf nu tot 2050.

 

De taak
Er bestaan meerdere soorten asbestverslagen: een voor de verkoop van woningen, een voor de verkoop van andere typen gebouwen evenals voor de gemeenschappelijke ruimtes van collectieve gebouwen (DTA of diagnostic technique amiante). En een voor de privéruimtes van collectieve gebouwen (DA-PP of dossier amiante parties privatives).

 

Asbest in goede staat
De aanwezigheid van asbest in een ruimte is niet per se een direct gevaar. Het hangt allemaal van het materiaal af en van de staat waarin het zich bevindt. Asbestcement of vezelcement stoot veel minder uit dan velouteren of isoleren. In goede staat kan asbest op zijn plek blijven, zonder risico voor de bewoners. Uiteraard op voorwaarde dat er niets met deze materialen wordt gedaan.

 

Staat van conservering
Materiaal dat zich in goede staat bevindt, kan in de loop der tijd verslijten. Die kans wordt groter wanneer het materiaal blootgesteld is aan factoren van aantasting zoals schokken, botsingen en trillingen. De diagnosesteller evalueert de staat waarin elk materiaal of product zich bevindt, hetgeen wettelijke verplichtingen of beheersaanbevelingen tot gevolg heeft: periodieke controle, stofgehaltemaatregelen en/of verwijderings- of inkapselingswerkzaamheden.

 

Verplichting tot verwijderen

De wet schrijft asbestverwijdering alleen voor bij materialen en producten die zich in een slechte staat bevinden, die wellicht ‘spontaan’ asbestvezels kunnen afgeven. Deze materialen en producten moeten verwijderd of ingekapseld worden door professionele en gecertificeerde asbestverwijderaars.

 

Geen volledig onderzoek
Als een verkoopverklaring geen asbest heeft ontdekt, betekent dit niet direct dat de ruimtes geen asbest bevatten. De diagnose die tijdens de overdracht wordt overhandigd, is gebaseerd op een niet-uitputtend onderzoek van een beperkte lijst met materialen en producten. Voor elke renovatie- of sloopwerkzaamheden verplicht de wet een ander soort onderzoek, dat wel volledig is.

 

Asbestafval
Platen van vezelcement in de tuin, plastic tegels of platen op de zolder… Wanneer deze materialen dateren van voor 1997, dan zijn ze waarschijnlijk van asbest: ze moeten zorgvuldig gehanteerd worden en naar een gespecialiseerde stortplaats gebracht worden.

 

Bron: http://guide.agendadiagnostics.fr/

 


 

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.