Aanvraag CU (Certificat d'Urbanisme)

France Pro Consult - Uitsluitend en Overal in Frankrijk

Het ‘Certificat d’Urbanisme’

Het certificat d’urbanisme (stedenbouwkundig attest) is ingevoerd door artikel L 421-1 van de Code de l’Urbanisme en heeft als doel de aanvrager te informeren over de voorwaarden met betrekking tot de bouwrijpheid van zijn perceel in vergelijking met het gebiedsvoorschrift van het bestemmingsplan – Plan d’Occupation des Sols (POS) of Plan Local d’Urbanisme (PLU) – waarin dit perceel zich bevindt.

Er zijn twee soorten certificat d’urbanisme, die dit doel op verschillende manieren beantwoorden. 

 

Het eerste document is het ‘certificat d’urbanisme de simple information’ (hierin staan de algemene regels over de bestemming van het perceel) en het tweede document is het ‘certificat d’urbanisme opérationnel’ (hierin staan de voorschriften en bepalingen met betrekking tot de verlangde nieuwbouw of de te plegen restauratie).

Er zijn twee typen CU’s , afhankelijk van de situatie heeft U type 1 of type 2 nodig:

1.    Certificat d’urbanisme de simple information

Dit document wordt ook wel CUa genoemd, verwijzend naar a) van artikel L410-1 van de Code de l’Urbanisme. Het certificat d’urbanisme de simple information wordt vergezeld door het gebiedsvoorschrift van de POS of PLU waarin het perceel zich bevindt. Door dit te lezen, weet de aanvrager of er op zijn terrein gebouwd mag worden. Ook wordt hierin weergegeven of er erfdienstbaarheden van openbaar nut bestaan en wat het tarief of bedrag is van de belastingen die van toepassing zijn op toegestane gebouwen.

2.    Certificat d’urbanisme opérationnel

Dit document wordt ook wel CUb genoemd, verwijzend naar b) van artikel L410-1 van de Code de l’Urbanisme. Het certificat d’urbanisme opérationnel geeft, naast de informatie uit het CUa, antwoord op de vraag over de haalbaarheid van het project dat uitvoerig is beschreven in de aanvraag. Ook geeft dit document weer of er een openbaar (wegen)net bestaat, dat loodrecht staat op de geplande werkzaamheden, en de aard van dit net.

 

Op deze manier geeft een aanvraag voor een certificat, waar een beschrijving van de geplande werkzaamheden is bijgevoegd, een uitvoerig antwoord over de mogelijkheid van het terrein om de geplande bouwwerkzaamheden uit te voeren. Let wel, dit certificat geldt niet als toestemming om te bouwen! Alleen met een bouwvergunning kan dit antwoord omgezet worden in een toestemming.

Waarvoor dient een Certificat d’Urbanisme?

Met het certificat d’urbanisme krijgt u een antwoord van de overheid over de bouwrijpheid of de bestemmingswijziging van een perceel of een gebouw, of over de uitvoerbaarheid van een gedetailleerd project, voordat u de aanvraag voor een bouwvergunning indient, iets wat duurder is en langer duurt om te behandelen. Het certificat d’urbanisme maakt het vooral mogelijk om een opschortende clausule met betrekking tot bouwrijpheid of uitvoerbaarheid bij een voorlopige koopakte te voegen. Dit is op een eenvoudigere wijze uit te voeren dan wanneer u hiervoor een bouwvergunning gebruikt.

 

Bovendien geeft het certificat d’urbanisme informatie en antwoorden die in kunnen gaan tegen het overheidsorgaan dat dit document heeft afgegeven, gedurende de 18 maanden na afgifte.

 

Bijvoorbeeld: als u een certificat d’urbanisme krijgt op 1 januari 2019, waarin wordt aangegeven dat u kunt bouwen op uw perceel, en wanneer een wijziging of verandering van het bestemmingsplan (POS of PLU) vervolgens bepaalt dat dit perceel in een niet te bebouwen gebied ligt, of dat de bouwrijpheid verkleind of beperkt wordt, gedurende de 18 maanden die volgen, dan kunt u zich met behulp van een aanvraag voor een bouwvergunning, die u vóór 30 mei 2020 indient, beroepen op de omstandigheden die van kracht waren op de datum van afgifte van het certificat d’urbanisme.

 

Ten slotte kan er gedurende de geldigheidsduur van het certificat d’urbanisme geen nieuwe financiële deelneming of nieuwe erfdienstbaarheid van openbaar nut (behalve die als doel hebben om de openbare veiligheid of hygiëne te bewaken) opgelegd worden aan de bezitter van het certificat d’urbanisme.